O nás

Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci

prof. Jiří Suchomel (*1944)

architekt a pedagog, proděkan FUA TUL

Po studiu architektury na ČVUT a AVU v Praze, přerušeném prací pro Gotfrieda Böhma v Cáchách, nastoupil v roce 1969 do libereckého SIAL (později Ateliéru 2 Stavoprojektu Liberec), kde pracoval dalších 30 let. Byl lektorem programu 1. Wiener Architekturseminar ve Vídni, působil jako Visiting Adjacent Profesor na University of Michigan a jako Gastprofessor na Technische Universität München. Byl opakovaně zván jako lektor programu Design International na Université de Québec v Montrealu a jako lektor mezinárodní letní školy architektury Summer School Gleisdreieck na Technische Universität Berlin.

V roce 1991 založil spolu s Karlem Hubáčkem a dalšími architekty obnovený samostatný SIAL, s. r. o., a působil v něm jako společník a ředitel. V roce 1994 založil libereckou fakultu architektury a byl jejím prvním děkanem. Dnes na ní vede architektonický ateliér a architektonickou kancelář, zaměřenou především na stavební rozvoj liberecké univerzity. Žije v Liberci.

prof. Zdeněk Fránek (*1961)

architekt a pedagog, děkan FUA TUL

Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil v letech 1986–1989 v ÚHA Blansko, v roce 1989 založil firmu Zdeněk Fránek architect & associates.

Jako pedagog působil v letech 1994−1996 na FA VUT Brno (externí přednášející), 2008−2009 na VŠB Ostrava, 2011−2012 na ARCHIP Praha a od roku 2006 na TUL. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha a od roku je děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

Přednášel pro odborníky a studenty na univerzitách v České republice – AVU, VŠUP, ČVUT, KU, VUT Brno, VŠB Ostrava, UTB Zlín a dalších. V zahraničí přednášel mj. na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, New Delhi.

V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí.

Radek Suchánek (*1976)

architekt a pedagog

V roce 2001 absolvoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně, tamtéž se v roce 2010 habilitoval (téma: Vztah města a krajiny). V letech 2004–2005 studoval na Sint-Lucas School of Architecture Gent/Brussels.

Jako externí pedagog vyučoval v ateliéru scénografie na JAMU (1997–2001), od roku 2006 působí na FUA TUL, kde od roku 2010 vede Katedru architektury.

doc. Petr Kratochvíl (*1950)

Vědecký pracovník v Ústavu dějin umění AV ČR, pedagog na Fakultě umění a architektury TU Liberec

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1974). Titul CSc. obhájil dizertační prací s názvem Město jako kulturní fenomén – dějiny a současnost v r. 1990. Titul docenta v oboru dějiny architektury mu byl udělen na Fakultě architektury ČVUT v Praze v roce 2009. Je zaměstnán jako vědecký pracovník v Ústavu dějin umění AV ČR a zároveň působí jako pedagog na Fakultě umění a architektury TU Liberec, kde vyučuje dějiny moderní architektury.

Jeho výzkumné aktivity vyústily v řadu knižních publikací a statí v odborných architektonických a uměleckohistorických časopisech. K jeho posledním knihám patří: Současná česká architektura a její témata (Praha 2011) nebo Dějiny Zemí koruny české – Architektura – editor a spoluautor (Praha 2008). Byl rovněž kurátorem několika architektonických výstav v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze jako např. Zelená architektura.cz v r. 2008. Je též činný jako překladatel knih o architektuře. Byl členem Akademické rady AV ČR (1993−2001) a místopředsedou její Vědecké rady (2001−2009) a v letech 1998−2004 byl členem Akreditační komise ČR.

Ing. arch. Vladimír Balda (*1972)

architekt a odborný asistent na FUA TU Liberec

Narodil se v Jablonci nad Nisou. V roce 2001 absolvoval Fakultu architektury ČVUT diplomovým projektem v ateliéru prof. Aleny Šrámkové. Spolu s vlastní architektonickou praxí působí na Fakultě umění a architektury TU v Liberci jako odborný asistent v ateliéru navrhování a vyučující předmětu CAD. Od roku 2009 je členem České komory architektů a od roku 2011 patří mezi podporující členy Centra pasivního domu. Žije v Oldřichově v Hájích a pracuje v Liberci.

Jan Hendrych

architekt a pedagog FUA TUL

Po studiu architektury na stavební fakultě ČVUT a AVU v Praze, doplněném studijním pobytem v belgických Antverpách, nastoupil v roce 1973 do Sportprojektu Praha, poté pracoval v letech 1979−1992 v Krajském projektovém ústavu Praha. V roce 1992 založil vlastní architektonický ateliér ARC PROJEKT.

V roce 1995 se stal odborným asistentem na nově založené Fakultě umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci, kde působí dodnes − od roku 2007 jako vedoucí ateliéru architektonické tvorby.

Jiří Janďourek (*1975)

architekt, pedagog, hudebník

V letech 1989–1993 vystudoval SPŠ stavební Liberec, obor Pozemní stavitelství. Poté absolvoval FS VUT Brno, obor Architektura pozemních staveb (1993–1998) a FA TUL Liberec, obor Architektura a urbanismus (2003–2006). V roce 2012 následovalo doktorské studium na FA VUT v Brně. V letech 1997–2006 pracoval v ateliérech SIAL Liberec, Atelier David Liberec, studio Artikl, Valbek s.r.o. Od roku 2006 vyučuje na FUA TU Liberec jako odborný asistent a působí v architektonické kanceláři FUA TUL. V roce 2010 založil s Janou Medlíkovou architektonický ateliér Atakarchitekti. V roce 2011 byl vedoucím mezinárodního ateliéru na FUA TUL: „Liberec město s vizí – pro 21. století“ – strukturální plán pro město Liberec. Vedle architektury se věnuje hudbě. Od roku 1999 hraje se skupinou MCH Band.

Petr Janoš (*1981)

architekt a odborný asistent na FUA TU v Liberci

Absolvoval architektonické inženýrství na univerzitě Politecnici di Milano v Itálii (2005 – 2008) a architekturu na FUA TU v Liberci (1999 – 2009). Během studií získával pracovní i životní zkušenosti v několika architektonických ateliérech v ČR, Evropě (2006 – Studio Tadi, Lodi, Itálie; 2007 – Behnisch Architekten, Stuttgart, Německo) i USA (2004 – Page and Turnbull, San Francisco). Poté krátce pracoval jako odborný asistent na Politecnico di Milano (2009), od roku 2010 působí na Fakultě umění a architektury TU v Liberci jako odborný asistent v ateliéru navrhování. V současné době také vykonává činnost městského architekta v Roudnici nad Labem, odkud pochází.

Zdeňka Němcová-Zedníčková (*1972)

architektka a pedagožka, odborná asistentka na FUA TUL

Absolvovala obor Design nábytku a interiéru na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. Vystudovala VŠUP v Praze (1991–1997), kde navštěvovala ateliéry architektury Jana Fišera a Evy Jiřičné. V roce 2012 ukončila doktorské studium (téma: Kulturní a sociální kontext v moderní architektuře – Architekt v mediální síti) na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Studijní pobyty absolvovala na Fakultě architektury Musashino Art University v Tokiu u profesora Minoru Takeyamy (2002–2004), na Fakultě umění a architektury Helwan University v Káhiře (1997–1998) a v Muotolluinstituutti v Lahti (1995; design šperků a interiéru).

Od roku 1999 pracuje jako odborná asistentka na Fakultě umění a architektury Technické univerzity Liberec. V letech 1998−2000 pracovala jako 3D animátor pro Brain Waves Systems v Káhiře a Studio Prograf v Praze. V roce 2006 působila na FUA TUL jako odborný asistent v ateliéru japonského architekta prof. Minoru Takeyamy.

K větším projektům patří „Liberec, město s vizí“ (2011), který na FUA TUL vedla spolu s Jiřím Janďourkem; projekt „Praha 2080“ (2008), který na FUA TUL vedla spolu s Jánem Strculou; účastnila se výstav Futura Pragensis s projektem „free_ph1“ (2005–2006) a BASE-Virus s projektem „PARA_ZITI“ (1999–2000).

Společně s Vendulou Šafářovou je autorkou architektonické on-line počítačové hry ANARCHI-TEKT (2001).

Petr Šmídek

Jan Suchomel (*1981)

pedagog FUA TUL

Vystudoval střední Uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, obor Hutní zpracování skla (1997–2001). V letech 2001–2007 absolvoval Fakultu výtvarných umění v Brně, kde navštěvoval ateliér Video pod vedením prof. akad. mal Petera Rónaie. V letech 2008–2010 pracoval jako kameraman, grafik a střihač. V současné době působí na katedře architektury Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec. Žije v Liberci.

Filip Šenk (*1981)

Vystudoval dějiny umění a filozofii na Masarykově univerzitě v Brně a na Lancaster University. Po dokončení magisterského studia pracoval jako překladatel, novinář a výtvarný kritik v týdeníku The Prague Post. Od září 2012 přispívá jako výtvarný kritik do Lidových novin. Vedle toho od roku 2011 pedagogicky působí jako externista na Ústavu dějin umění Jihočeské univerzity. Od téhož roku spolupracuje s Harvard Summer Program in Prague. Věnuje se především teorii a dějinám umění a architektury 20. století.

Helena Šantavá (*1978)

grafička

Vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou 1992–1996 (grafická úprava tiskovin, Klára Horová) a v letech 1996– 2002 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (plakát a grafický design, prof. Zdeněk Ziegler). V letech 2004–2008 působila jako odborná asistentka v ateliéru ilustrace a grafiky Juraje Horvátha na VŠUP.

Od roku 1996 se jako grafička na volné noze věnuje designu knih, výtvarných katalogů a monografií pro různá nakladatelství, designu výstav, propagaci kulturních akcí a grafickému designu v architektuře. V roce 2005 spoluzaložila literární kavárnu nakladatelství Fra a navrhla grafickou podobu kulturního týdeníku A2. Byla kmenovou grafičkou a zakládající členkou občanského sdružení Kruh – diskuse a přednášky o architektuře (2000–2012) a občanského sdružení Společnost Topičova salonu (2008–2012). Se třemi dětmi žije a pracuje v Praze.

Jan Tandler (*1978)

pedagog, projektový manažer, IT expert

V letech 1999–2001 navštěvoval Fakultu elektrotechniky ČVUT v Praze, poté Hochschule Zittau (2001–2002). V současné době studuje MBA na Business Institutu Praha. Pracoval jako správce sítí. Od roku 2009 působí jako výkonný ředitel obecně prospěšné společnosti Venkovský prostor. Od roku 2012 je koordinátorem projektu Architektura mimo centra Technické univerzity v Liberci. Napsal několik odborných publikací o problematice internetu a zdravé výživy.

Monika Ognarová
Marta Petrová

Architectura o. s.

Petr Volf (*1965)

novinář věnující se architektuře a výtvarnému umění

V letech 1984 až 1988 studoval na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy. V letech 1987 až 1994 pracoval v deníku Mladá fronta a MF Dnes (1990 až 1992 vedoucí kulturní rubriky). Od roku 1995 do roku 2009, a dále v roce 2012 pracoval v časopisu Reflex. V tomto titulu zavedl v roce 2002 pravidelné architektonické přílohy Jiné domy. V letech 2009 až 2011 působil v Hospodářských novinách, kde postupně představil 100 nových českých staveb. V současné době úzce spolupracuje s časopisem Architekt. Od roku 2005 je členem Umělecké a vědecké rady Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec.

Kromě stovek kritik, recenzí, úvah, rozhovorů a článků o současném umění a architektuře vydal několik knih rozhovorů s umělci, architekty a teoretiky (Hermafrodit, 1998; Picasso byl monstrum, 2001; Na začátku je čára, 2003; Vzrušení, 2006; Okamžik rozhodnutí, 2010). Dále napsal a sestavil knihu Václav Havel – Bořek Šípek Hradní práce (2003), je spoluautorem publikace Obytná kolonie pod Kozincem (2004), knihy o designérském studiu Mimolimit (2002), knihy Město mezi domy (2009) a publikace Nový kostel (2010); textově se podílel na vysokoškolské publikaci Rozhovory o interview (2009). Je autorem knihy rozhovorů s architekty Baráky v hlavě (2013). V roce 2011 byl kurátorem výstavy Současný český industriál (Galerie Jaroslava Fragnera).

V rámci projektu Architektura mimo tradiční centra vytvořil jako odborný garant strategický a obsahový koncept interaktivní komunikační platformy zaměřené na oblast architektury a je autorem konceptu odborné publikace se zaměřením na architekturu v CHKO Beskydské vize (2013).

Je autorem konceptu i spoluorganizátorem a odborným garantem dvou Letních škol architektury v rámci projektu Architektura mimo tradiční centra: Letní škola architektury Rožnov 2012 a Letní škola architektury Vize pro Plasy 2013 (délka trvání 14 dní, účast 30 studentů vysokých škol, 10 odborníků z oblasti architektury, 21 přednášejících architektů, vzdělávání odborníků v oblasti architektury, využití výsledků letní školy odborníky z oblasti architektury).

Dan Merta

Historik umění a estetik, kurátor, tajemník Společnosti Jinřicha Chalupeckého (1999−2008) a od roku ředitel Galerie Jaroslava Fragnera (www.gjf.cz), zaměřující se na prezentaci architektury.

V roce 1992 působil jako spolukurátor turné Machat a Velíšek; v letech 1993−1996 jako kurátor výstavního programu Pražského hradu (výstavy českých a evropských umělců − E. Dietmann, Ch. Boltanski, K. Gebauer, A. Gormley, Laureáti ceny Jindřicha Chalupeckého, V. Fiala; v letech 1996–2000 zastával pozici vedoucího odboru kultury Městské části Praha 3 − Žižkov (obnova tradice Žižkovského masopustu, Vinohradského vinobraní ad.); 1998–2000 zároveň působil jako kurátor výstav v galerii Raiffeisen stavební spořitelny.

Založil občanské iniciativy Iniciativa za novou Prahu a Tady není developerovo.

Miroslava Volfová (*1965)

novinářka a koordinátorka projektu

Vystudovala Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze (1984–1988). V letech 1984–1999 působila v médiích jako novinářka, redaktorka a dále jako šéfredaktorka (vydavatelství Ringier, časopis ABC 2000–2009); v období 2010–2012 stála u zrodu několika nových tištěných a internetových projektů. Má zkušenosti s vedením a koordinací vícečlenných pracovních týmů při realizaci projektů (média, marketing, vzdělávání), dále s vytvářením dlouhodobých strategií a s výzkumem trhu. Od roku 2012 působí v rámci dvouletého projektu Architektura mimo tradiční centra jako metodik a didaktik vzdělávacích aktivit a jako koordinátor aktivit Letních škol architektury.

Klára Pučerová (*1980)

Vystudovala obor Obecné teorie a dějin umění a kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v současnosti pokračuje postgraduálním studiem. Specializuje se na historii moderní a současné architektury.

V rámci disertační práce se zabývá dílem architekta Antonína Tenzera (1908−2002), žáka Pavla Janáka a spolupracovníka Jaromíra Krejcara, autora funkcionalistického sanatoria ve Vráži, banky ve Vsetíně (spolu s Ludvíkem Hilgertem), v Praze pak hotelu Jalta, dětské nemocnice v Motole (s Richardem Podzemným) a polikliniky ve Vysočanech.

Příležitostně publikuje v architektonických a kulturních časopisech (A2, Architekt, Era 21, Earch.cz atd.). Od roku 2006 pracuje v pražské Galerii Jaroslava Fragnera ( www.gjf.cz) věnující se prezentaci architektury na pozici kurátorky.

Iva Dvořáková (*1988)

asistent projektu

V současné době studuje magisterský obor Architektura a urbanismus na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Od roku 2011 pracuje v Galerii Jaroslava Fragnera jako koordinátor projektů, kde se podílí na tvorbě, řízení a realizaci výstav a dalších akcí. Do projektu Architektura mimo tradiční centra (G1628) se zapojila při organizaci Letní školy architektury v Rožnově 2012 a dále pokračuje jako asistent projektu. Podílí se na přípravě sborníku z LŠA.

Zuzana Leštinová (*1974)

korektorka, editorka

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Část její diplomové práce vyšla knižně v edici Paměť nakladatelství Academia pod názvem Albína Dratvová: Scientific diary 1921–1961. Jako jazyková korektorka prošla mediálními domy MAFRA a Mediacop (dnes EMPRESA MEDIA), v letech 2005−2009 působila jako editorka časopisu ABC (Ringier). Poté strávila rok v agentuře Native PR péčí o klienty z farmaceutických firem. Roky 2011 a 2012 se jako OSVČ zabývala korekturami (např. pro Boomerang Publishing), editováním, psaním textů a překlady z/do angličtiny a italštiny, cykloprůvodcováním pro CK Adventura, spolupracuje s Astronomickým ústavem AV ČR a Nakladatelstvím Karolinum. Do projektu Architektura mimo centra (G1628) se zapojila jako PR koordinátorka LŠA v Rožnově 2012 a jako korektorka/editorka. Žije v Praze.

Olga Kubešová Pensdorfová (*1983)

korektorka, editorka

Vystudovala bohemistiku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze (2003–2009). Jako korektorka působila v týdeníku Nedělní svět, poté v portálu Týden.cz (2004–2006), v časopisech ABC (2006–2009) a JUNIOR (od roku 2010). Od roku 2005 spolupracuje jako editorka a jazyková redaktorka s nakladatelstvím Codyprint. V letech 2009–2011 pracovala jako copywriter v reklamní agentuře TBWA\Praha. Od roku 2011 působí jako copywriter marketingového oddělení vydavatelství Burda Media 2000 (dříve Hachette Filipacchi). Do projektu Architektura mimo tradiční centra se zapojila v roce 2013 jako editorka a korektorka.

Kamil Mrva Architects s. r. o.

Kamil Mrva

architekt, vedoucí studia Kamil Mrva Architects

Kamil Mrva absolvoval FA VUT v Brně (1992–1998, diplom v ateliéru prof. Ing. arch. Miroslava Masáka) a praxi v pražském Architektonickém studiu Gama u Karla Pragera (1996–1997). Poté podnikl studijní cestu do Severní Ameriky, v jejímž průběhu se soustředil především na studium staveb F. L. Wrighta. Po návratu realizoval svůj manifest v podobě vlastního rodinného domu s ateliérem (2002). Následujících několik rodinných domů propojuje soudobé architektonické tvarosloví s tradičními materiály a krajinným rázem beskydského regionu. Kamil Mrva však nezůstal pouze u dřevostaveb, časem rozšířil svůj architektonický rejstřík o další materiály a v dnešní době realizuje celou škálu projektů od drobných rodinných domů až po rozsáhlejší stavby nebo návrhy veřejných prostorů.

Kamil Mrva je od r. 1997 členem Obce architektů ČR, od r. 2002 členem ČKA, v roce 2005 spolu s Radimem Václavíkem a Davidem Florykem z ateliéru Atos6 založil Centrum nové architektury v Ostravě. V letech 2006–2009 byl členem Stavovského soudu ČKA. V letech 2001–2006 vyučoval průmyslový design na SPŠ v Kopřivnici a v letech 2004–2007 byl externím vyučujícím na FA VUT v Brně.

Do projektu Architektura mimo centra se intenzivně zapojuje jako mentor z praxe, v jeho architektonické kanceláři probíhají praxe studentů.

Knesl + Kynčl s. r. o.

Jakub Kynčl (*1971)

Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně (1989–1994, diplomní projekt u prof. Gřegorčíka). V letech 1995–1997 pracoval v Ateliéru ERA. Od roku 1997 do 2009 působil na brněnské Fakultě architektury. Od roku 1998 je autorizovaným architektem ČKA. V roce 2001 spolu s Jiřím Kneslem založil kancelář knesl + kynčl architekti. V roce 2007 byl habilitován řádným docentem na FA VUT v Brně, zkrácená verze habilitační práce na téma „Bydlení ve městě – Living in the City“ byla vydána knižně (2005). V letech 1998–2008 byl členem redakční rady časopisu Stavba, od roku 2011 je členem Dozorčí rady Nadace české architektury (NČA).

Jiří Knesl

Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně (1986–1991, diplomní projekt u prof. Gřegorčíka). V letech 1991–1994 pracoval v UAD studiu v Brně a 1994–2001 měl vlastní praxi. Od roku 1998 do 2009 působil na brněnské Fakultě architektury. Od roku 1999 je autorizovaným architektem ČKA. V roce 2001 spolu s Jakubem Kynčlem založil kancelář knesl + kynčl architekti. Po celou dobu svého působení na FA VUT v Brně byl členem Akademického senátu FA VUT a v letech 2002−2005 jeho předsedou.

Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání o. s.

David Kula

Koordinátor - spolupráce s praxí

David Kula (*1985) je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor podniková ekonomika a management, kde v současné době působí jako interní doktorand. Dále vystudoval City University of Seattle – obor Corporate Finance. Má dlouhodobé zahraniční zkušenosti z USA: studoval na Emory University v Atlantě nebo pracoval v Yellowstone National Park; či řadu krátkodobých studijních zkušeností např. z Harvard Business School, IESE Business School a University of Economics, Varšava. Od dob svých studií se jako konzultant věnuje přípravě a realizaci projektů pro podnikatelský, veřejný i akademický sektor. Na katedře managementu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze se podílí na výuce, realizaci vzdělávacích projektů a přípravě předmětů zaměřených na spolupráci s praxí. Vedle toho spolupracuje s dalšími univerzitními pracovišti v ČR na projektech z oblasti zdravotnictví, průmyslového inženýrství a architektury.

Romana Říčková (*1976)

Diseminátor projektu

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo. Působila jako právník Správní divize Správy Pražského hradu, příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky (během prezidentského úřadu Václava Havla), kde se věnovala především oblasti majetkového práva a zadávání veřejných zakázek. Dále pracovala jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři, sídlící v centru Prahy, poskytující právní služby v širokém spektru právních oborů. Má zahraniční zkušenosti ze studijních výměnných pobytů (Belgie, Německo). Absolvovala řadu specializovaných právních seminářů (zaměřených zejména na zadávání veřejných zakázek a občanské právo) a seminářů pořádaných organizací ELSA (The European Law Students’ Asociation), Liberálním Institutem, Centrem pro ekonomiku a politiku. V současné době je na rodičovské dovolené.

Tomáš Říčka

Zástupce SPEV

Tomáš Říčka (*1975) se specializuje na oblast práva a podnikání. Je absolventem Právnické fakulty UK, obor právo, kde obhájil i svoji dizertační práci, a Fakulty sociálních věd UK, obor politologie. Účastnil se zahraničních studijních pobytů a stáží, např. na The John Marshall Law School v Chicagu, Harvard Business School v Bostonu nebo na University of Applied Sciences and Arts Northwestern v Oltenu. Pracoval jako koncipient v advokátní kanceláři, vedoucí právního oddělení městské části v Praze, působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a v agentuře CzechInvest. V současnosti působí jako konzultant pro podnikovou i veřejnou sféru, podílí se na vzdělávacích projektech a vyučuje na katedře managementu Fakulty podnikohospodářské Vysoké škole ekonomické v Praze. Jde o kurzy zaměřené na projektový management, strukturální fondy, konkurenceschopnost či spolupráci s praxí.

Tvůrci webu

Realizace – Karel Koliš a Petr Olišar
Grafický návrh – František Huber