O nás

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Budování partnerství a rozvoj spolupráce v oblasti architektury mimo tradiční centra

Zkrácený název projektu:  Architektura mimo centra

Doba trvání projektu: 24 měsíců

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2012

Datum ukončení projektu: 31. 3. 2014

Anotace projektu

Cílem projektu je navázat a posilovat partnerství mezi jednotlivými subjekty, které se aktivně podílejí na tvorbě architektury mimo tradiční centra. Důraz v projektu klademe na aktivní zapojení partnerů, spolupráci s praxí a zahraniční aktivity.

V rámci projektu probíhají zejména zahraniční odborné exkurze a pobyty, workshopy, ateliéry a semináře za účasti zahraničních a tuzemských odborníků. Uskutečňují se odborné praxe a stáže studentů a letní školy. Integrální součástí projektu bylo také vytvoření společné komunikační platformy, která slouží k výměně znalostí a zkušeností. Významnou součástí projektu je navazování a rozvoj vztahů s tuzemskými, a zejména zahraničními partnery.

Předmětem našeho zájmu je architektura z období posledních přibližně dvaceti let. Zajímají nás stavby a jiná architektonická díla vzniklá mimo centra, přednostně v malých až středně velkých obcích a městech, stejně jako ve volné krajině.

Cílovou skupinu projektu tvoří zejména studenti architektury a akademičtí pracovníci z řad žadatele a další odborní pracovníci zabývající se vzděláváním a výzkumem v oblasti architektury. Přínos pro tyto cílové skupiny spočívá zejména v rozšíření obzorů v oblasti architektury mimo tradiční centra, která ačkoliv má každodenní vliv na skoro každého z nás, bývá mnohdy neprávem opomíjena.

Na projektu spolupracuje pět partnerů. Hlavním partnerem je Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury. Další partneři jsou: sdružení ARCHITECTURA, Knesl + Kynčl, s. r. o., Kamil Mrva Architects, s. r. o., a sdružení Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání.

Projekt je členěn do pěti klíčových aktivit

Klíčová aktivita 1  Zahraniční semináře a pobyty

Aktivita zahrnuje 16 krátkodobých zahraničních exkurzí, 4 dlouhodobější zahraniční studijní pobyty a 12 účastí na zahraničních kongresech, konferencích a odborných setkáních. Očekávaný výstup tvoří 16 zpráv z krátkodobých cest, 4 sborníky ze studijních pobytů a 12 odborně zaměřených zpráv z konferencí, kongresů a odborných setkání.

Klíčová aktivita 2   Tuzemské workshopy a semináře se zapojením zahraničních odborníků

Aktivita zahrnuje 46 workshopů, seminářů, expozic, ateliérů a odborných expozicí a závěrečnou konferenci. Výstupem je 46 případových studií a 2 závěrečné rozsáhlejší publikace.

Klíčová aktivita 3  Zavedení a rozvoj interaktivní komunikační platformy

V rámci aktivity byla založena interaktivní webová stránka a mediatéka se strukturovanou sbírkou fotografické dokumentace, video dokumentace a zvukových záznamů, dokumentující vybrané aktivity projektu.

Klíčová aktivita 4  Tuzemské a zahraniční odborné praxe a stáže studentů, tuzemské cesty studentů

Výstupem aktivity je 40 prací vytvořených studenty, jejich projektů, esejí či případových studií a katalog regionálních studentských projektů.

Klíčová aktivita 5  Letní školy architektury

V roce 2012 již proběhla čtrnáctidenní letní škola, další se bude konat v roce 2013, každá pro minimálně 20 studentů a 10 odborníků. Výstupem každé letní školy je komplexní architektonický projekt.